Selecteer de taal

  • facebook logo
  • linkedin logo
  • twitter logo

Door gebruik te maken van de website www.automation-magazine.be en www.automationmagazine.be aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Eindverantwoordelijke voor deze website is InduMotion vzw, Provinciesteenweg 9 - 3150 Haacht, tel. +32 (0)471/20.96.73, info@indumotion.be

Algemeen 


Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de pagina’s op deze website en alle gegevens op de website voor de bezoeker een louter informatieve waarde. Aan de meegedeelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 

Alle gegevens op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid gecontroleerd. Er wordt echter geen garantie gegeven inzake de juistheid en volledigheid van de informatie, software, producten en diensten die via deze website worden aangeboden. Daarom wijst InduMotion vzw alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van informatie, gegevens, publicaties en software op deze website.

Deze website is in principe steeds raadpleegbaar, uitgezonderd bij periodes van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of tijdens het herstel van defecten. InduMotion vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan of van beperkingen in het gebruik, noch is InduMotion vzw aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze – ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen – op de website zouden voorkomen.

Intellectuele eigendomsrechten 
Alle teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren InduMotion vzw of derden toe. Voor meer informatie over de auteursrechtelijke bescherming van teksten en foto’s op deze website kan u terecht bij info@indumotion.be

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van InduMotion vzw de via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De bezoeker van deze website krijgt wel de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor de eigen informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

De bezoeker van de site verbindt zich er toe de informatie op de website niet wederrechtelijk te gebruiken, noch de website zodanig te gebruiken dat deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt. Deze website mag ook niet gebruikt worden voor de overdracht of posting van computervirussen, of voor de transmissie of posting van illegaal en/of onrechtmatig materiaal, of materiaal met een lasterlijk, obsceen, racistisch of bedreigend karakter.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar websites van InduMotion vzw al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op voormelde werken over aan InduMotion vzw.

Websites die niet van InduMotion vzw zijn, kunnen vrij linken naar de pagina’s van de websites van InduMotion vzw. De links vermelden telkens de naam van het bewuste medium. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar de desbetreffende website van InduMotion vzw en dus zonder vertraging, zonder tussenstap en zonder dat de pagina’s in een frame van een andere website verschijnen.

InduMotion vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het forum op weblogs die via de websites draaien. Chatten, reageren en berichten insturen gebeurt steeds op eigen risico. De chatsessies, reacties en de weblogs mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden. Door berichten of reacties in te sturen, geeft de indiener ook zijn toestemming om deze berichten door InduMotion vzw ook te laten publiceren in print en andere media.

InduMotion vzw behoudt zich het recht voor om reacties te weren of te verwijderen indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van InduMotion vzw die deze beslissing niet moet verantwoorden.

Links naar andere websites 

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. InduMotion vzw heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud of veiligheid van deze websites of webpagina's. InduMotion vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen of enige schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van deze hyperlinks.

Adviezen via de website

Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat InduMotion vzw hiervoor kan worden aansprakelijk gesteld.

E-mail

Bij het versturen of de ontvangst van e-mailberichten via de website of door InduMotion vzw en alle aangestelden, gelden volgende bepalingen: De informatie in het e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht dan ook meteen te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde.

De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet worden gegarandeerd, vermits deze informatie onderschept, gemanipuleerd of vernietigd kan worden, zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten. InduMotion vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze te wijten is aan het gebruik van deze communicatievorm.

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens verbonden aan de website www.automation-magazine.be en www.automationmagazine.be is Gerda Van Keer - InduMotion vzw, Provinciesteenweg 9 - 3150 Haacht, tel. +32 (0)471/20.96.73, info@indumotion.be

InduMotion vzw leeft de Belgische privacywet na van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993). Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf dat gegevens verzamelt, toestemming moet krijgen van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat die gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Door het gebruik van de website www.automation-magazine.be en www.automationmagazine.be wordt elke bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande Privacy-bepalingen, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan te zijn gebonden.

Persoonsgegevens 


InduMotion vzw verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een webformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail.

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd en worden niet aan andere organisaties doorgegeven voor commerciële doeleinden. De verstrekte gegevens kunnen wel worden doorgegeven aan met InduMotion vzw contractueel verbonden ondernemingen. De persoonsgegevens worden gebruikt om de inhoud van de website te verbeteren, om de gebruiker op de hoogte te stellen van updates van de website alsook voor statistische doeleinden, evenals voor de mededeling van informatie over eigen producten.

De gebruiker van de website www.automation-magazine.be en www.automationmagazine.be stemt in met het beleid van InduMotion vzw inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker heeft een recht van inzage, correctie en verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Daartoe kan een verzoek met bewijs van identiteit worden gericht aan info@indumotion.beDe gebruiker kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van de eigen persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie 


InduMotion vzw kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de bezoeker naar de website www.automation-magazine.be en www.automationmagazine.be is gekomen, of verlaat.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van de computer van de gebruiker installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsites en bevat een aantal gegevens over deze bezoeken, zoals de webpagina’s die de bezoeker heeft geraadpleegd om naar www.automationmagazine.be en www.automation-magazine.be te gaan, vroegere activiteiten op de site en gegevens wanneer een webformulier wordt ingevuld.

Het gebruik van cookies laat toe bij een volgend bezoek een betere dienstverlening aan te bieden. Deze gegevens helpen de website beter af te stemmen op de voorkeuren van de gebruiker. U kan deze cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie wordt geïnstalleerd. Raadpleeg hiervoor de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

Er wordt via de website ook informatie ingezameld in log-files. Deze informatie kan gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het aanbod van de website nog beter af te stemmen op de noden van de bezoekers. 
  


Bijkomende informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan worden bekomen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, tel: +32 (0)2/274.48.00, contact@apd-gba.be

Bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen bevoegd. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere hier vermelde bepalingen.

InduMotion vzw behoudt zich het recht voor deze disclaimer ten allen tijde aan te passen. De gebruikers van www.automation-magazine.be en www.automationmagazine.be kunnen hiervan via de website kennis nemen.

 

 

Inschrijven nieuwsbrief

Streep NL
Streep NL
Streep NL

Content Partners

logoIMmetrand

INDUMOTION

InduMotion vzw is de Belgische vereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van diensten en materiaal voor …

Lees meer ...

 

 

 

Partners

logopagina